onLoad="chooseOverlay ('');" >

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/ldao/todaynopain.com/dienchan/dienchan.db on line 399

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/ldao/todaynopain.com/dienchan/dienchan.db on line 413

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/ldao/todaynopain.com/dienchan/dienchan.db on line 414

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ldao/todaynopain.com/dienchan/dienchan.db on line 420
Quý vị cần ghi danh gia nhập hội viên trong 31 ngày để sử dụng toàn bộ hệ thống hướng dẫn tự học Diện Chẩn qua Internet và cách thức day ấn sinh huyệt chữa trị do máy điện toán điều khiển để giảm bớt triệu chứng hay dứt hẳn các căn bệnh này.
Display size

Hide points on left side
Hide points on right side
Mode

Duration

Living Points   


Fit to window

Annotation
Front    Left Side
Living points:


Recommended Treatments


Treatment Procedure


Group of top 50 living points:
1 2 3 4 5